Condicions legals


Escola Bressol

L'Escola bressol La Rialla ha rebut l'any 2016 l'autorització del Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb número de codi 08073624, per ser escola bressol com a tal.
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
"Article 6
Denominacions genèriques i publicitat
6.1 Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o d'escola bressol, a elecció del seu titular, seguit de l'expressió "pública" o de l'expressió "privada", segons la naturalesa del titular. Aquests centres fan constar la seva denominació genèrica en els documents. Aquestes denominacions no les poden emprar els establiments no autoritzats per l'administració educativa per impartir el primer cicle de l'educació infantil.
A la publicitat exterior s'ha de fer constar que el centre està autoritzat a impartir el primer cicle de l'educació infantil i el codi del centre.
6.2 Els centres que tenen autoritzat el primer cicle de l'educació infantil i altres nivells educatius tenen la denominació genèrica que correspon en funció dels ensenyaments autoritzats.."
Font: Generalitat de Catalunya - gencat.cat - article 6 DECRET 282/2006

Resumint, una escola bressol ha de tenir les següents característiques:
"- Codi d'autorització facilitat per la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament), i aparèixer en el llistat de centres autoritzats.
- Pati exterior d'un mínim de 75m2 (en funció de la ratio d'alumnes autoritzats).
- Edat del nen o nena de 4 mesos a 3 anys.
- Professorat titulat.
- Projecte curricular i projecte educatiu.
- Entrada de llum natural.
- Correcte procés educatiu.
- Sanitat garantitzada.
- Seguretat garantitzada."
Font: DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil


Llei de protecció de dades

L'Escola bressol La Rialla, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tracta i inclou les dades personals que ens faciliteu en un fitxer intern declarat i inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.