"L'educació és l'arma més poderosa que pots usar per canviar el món." - Nelson Mandela

la nostra tasca


línia pedagògica

L’Escoleta la Rialla té com a finalitat cobrir necessitats físiques, afectives, intel•lectuals i socials dels nens i nenes de 0 a 3 anys, mitjançant una pedagogia adequada.
En aquesta etapa necessiten un ambient càlid i segur en el qual puguin afrontar el coneixement gradual del medi i adquirir els recursos que els permetin accedir-hi.
L’escoleta respecta i accepta cadascun dels nens que hi arriben; els quals tenen unes experiències, uns desitjos i unes capacitats pròpies i diferents a la resta dels companys.


Activitats per curs:

Jocs de contacte afectiu (jocs de falda)
La panera dels tresors (activitats d’exploració)
Pintura (ditades i estampació de mans i peus)
Manualitats (manipulació de plastilina i fang)
Música (cançó i audició)
Psicomotricitat (relaxació i moviment)
Jocs de mirall
Massatge

Activitats addicionals:

Dalt a la segona planta, tenim un terrat on hi ha un petit hortet urbà. Els infants de P2 junt la seva mestra, la Maria, són els encarregats de tenir-ne cura i fer-ne el manteniment setmanal.
Amb aquest projecte pretenem que l'infant aprengui el cicle vital dels vegetals, des de la plantació, el tenir-ne cura sovint emprant rutines, la collita i per acabar, l'alimentació.
Aquests tipus de rutines, responsabilitzen l'infant de tenir cura d'un vegetal, de mantenir una constància de reg i de vigilància, i per tant, de seguir unes pautes setmanals molt beneficioses pel seu aprenentatge i creixement.

Activitats complementàries:

“La llengua té un període d’aprenentatge. Els nadons i els infants són uns genis per aprendre llengües. Després hi ha una disminució sistemàtica”. Doctora Patricia Kuhl.
Els nadons tenen més facilitat per absorbir idiomes. De fet, diuen que l'aprenentatge d'un idioma hauria de ser abans dels 7 anys. És per això, que La Rialla creiem que és molt important introduir l'idioma anglès com a una rutina més dins la rutina del nadó.

Metodologia

Relació família-escola

Una de les coses més importants per a l’ infant és la concordança entre la família i l’escola. Perquè aquesta existeixi, cal que entre les dues parts la interrelació sigui constant.
L’escoleta ha d’arribar a ser un context de la vida del nen; no pretén substituir a la família, sinó complementar-la.
A la Rialla això es duu a terme per mitjà d’una agenda, en què pares i mestres es comuniquen diàriament.
Per altra banda es realitzen unes reunions periòdiques, tant de grup com individuals per tractar temes d’interès per a les famílies.


Salut dels infants

El nen/a no podrà assistir a l’escoleta en cas que presenti algun dels símptomes següents:

Temperatura superior a 37,5ºC
Deposicions amb sang o diarrea
Infeccions bucals
Erupcions o altres alteracions de la pell, contagioses
Conjuntivitis purulenta (lleganyes)
Parasitosi intestinal
Paràsits capil•lars (polls)
Rubèola, escarlatina, varicel•la i xarampió

Sempre que l’infant presenti algun d’aquests símptomes a l’escola, es trucarà a la família perquè el vinguin a buscar el més aviat possible.
En cas de tenir, un diagnòstic mèdic afirmatiu, caldria que el comuniquessin a l’escoleta per tal d’avisar a la resta de famílies dels nens i nenes del centre que han estat en contacte amb l’ infant malalt.
En cas que s’hagin d’administrar medicaments dins de l’horari escolar, els pares hauran de signar una autorització a l’agenda (hora, dosi, durada del tractament i altres especificacions).


Normes de funcionament

Perquè el funcionament del dia a dia sigui l’adequat, cal que es respectin els horaris d’entrada i sortida.

MATÍ
De 7:45h. a 8:45h. Servei de permanència
De 8:45h. a 9:30h. entrada
De 12:00h. a 12:15h. sortida
De 12:00h. a 15:00h. servei de menjador

TARDA
De 15:00h. a 15:15h. entrada/sortida
De 17:15h a 17:45h. sortida
De 17:45h a 19:00h. servei de permanències

Només s’entregaran els nens a persones autoritzades pels pares, i que prèviament aquests hagin comunicat a l’escola.


Servei de menjador

El dinar es serveix a les 12:00h aproximadament i finalitza a les 13:00h; hora en què els nens van a fer la migdiada.
A l’hora de menjador i a través d’unes rutines, treballarem els hàbits d’higiene i de comportament durant els àpats; rentar mans, utilitzar el tovalló, emprar els coberts correctament, no aixecar-se mentre dinem, etc.
El dinar de l’Escoleta és cuina casolana, realitzada a l’escola. Tenim dos menús diferenciats: menú d’Estiu i menú d’Hivern. Aquests s’entreguen als pares a l’iniciar el curs.